خبرفناوری

حضور ایرانسل در «نمایشگاه تحول صنعت خودرو» با راهکارهای هوشمند

دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، از ۲۳ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و راهکارهای سازمانی ایرانسل با سبد کاملی از محصولات و خدمات دیجیتال و هوشمند خود که برای تحول صنعت خودروسازی به کار گرفته است، در سالن‌های ۱۰ و ۱۱ این نمایشگاه میزبان علاقه‌مندان است.

محصولات و راهکارهای ایرانسل در این نمایشگاه، سرویس خودرو متصل، سامانه مدیریت هوشمند ناوگان (FMS) و سرویس بی‌سیم واکه است که با هدف معرفی جدیدترین فناوری‌های صنعت خودرو و تأثیر تحول دیجیتال در این صنعت کشور، به بازدیدکنندگان، بازیگران و فعالان صنعت خودرو معرفی و ارائه می‌شود.

دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، اهدافی چون حمایت از ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و اﺷﺘﻐﺎل‌زاﯾﯽ، ﻣﻌﺮﻓﯽ و اراﺋﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی‌های داﺧﻠﯽ،  ﺗﺒﺎدل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه، اراﺋﻪ راهکارهای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن‌ها و اﻧﺠﻤﻦ‌های ذﯾﺮﺑﻂ، اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ، اﯾﺪه و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردن ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﻮزه ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺗﻌﺎﻣﻞ مؤﺛﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر، آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗولید ﺧﻮدرو و… را دنبال می‌کند و فضای تبادل تجربیات بین تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران، صنعتگران و تمام فعالان این صنعت استراتژیک را فراهم می‌آورد.

دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، از ۲۳ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و از ساعت ۸ تا ۱۵، میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا